OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU NA   LINI   MIĘDZYNARODOWEJ     W FIRMIE „MIŚ”

 

PRZEWOŹNIK

Przewoźnik podejmuje się dołożyć wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy. Godziny wyjazdu i przyjazdu wykazane w rozkładach jazdy mogą ulec zmianie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, itp.), ani wynikające z nich dalsze, bliżej nieokreślone skutki.

Przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego środka transportu w przypadku przerwania jazdy na skutek awarii autobusu i niemożności kontynuowania jazdy.

W razie konieczności Przewoźnik może zmieniać kolejnych wykonawców usługi przewozu, dokonać zmiany autobusu oraz może, w sytuacjach wyjątkowych, zmienić lub pominąć miejsca zatrzymania uwidocznione w bilecie lub rozkładach jazdy.

Obsługa autobusu ma prawo usunąć osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwym, odurzenia narkotycznego lub utrudniające wykonywanie przewozu bez zwrotu kosztów biletu.

W autobusie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów (dotyczy to również toalety) i picia napojów alkoholowych. Przewożenie zwierząt jest zabronione.

 

PASAŻER

Pasażer jest obowiązany do posiadania ważnego biletu oraz dokumentu upoważniającego do przekroczenia granicy (paszportu) oraz innych wymaganych dokumentów. Dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. W wieku od 12 do 16 lat dzieci mogą podróżować samodzielnie, muszą jednak posiadać dokument "Upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej", podpisany przez rodziców bądź opiekuna prawnego.

Podróżny ma obowiązek przestrzegania zaleceń obsługi autobusu.

Wykupienie biletu przez podróżnego jest jednoznaczne z akceptacją warunków przewozu.

 

REZERWACJE

Rezerwacje biletów z Polski do Włoch i z Włoch do Polski dokonuje się w siedzibie firmy lub u wyznaczonych przedstawicieli. Istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej z podaniem imienia i nazwiska, daty wyjazdu, miejsca wyjazdu i numeru telefonu. Rezerwacje telefoniczne mogą być dokonywane tylko i wyłącznie pod numerami telefonów podanymi na wizytówce firmy.

Uwaga! Brak potwierdzenia rezerwacji w przeddzień wyjazdu jest równoznaczny ze skreśleniem z listy pasażerów. Dotyczy to również osób posiadających wykupione wcześniej bilety datowane i open relacji Włochy – Polska.

 

GODZINY ODJAZDU I PRZERWY

Pasażerowie proszenie są o zgłoszenie się do wyjazdu najpóźniej 10 minut przed przewidzianym czasem odjazdu autobusu. W trasie czas postoju jest ustalony przez obsługę autobusu i podany do wiadomości podróżnych. Kierowca nie ma obowiązku przedłużenia przerwy ze względu na spóźnienia pasażerów. Nie przewiduje się przerw w podróży częściej, niż co 2-3 godziny.

 

BILETY

Bilet jest wystawiony imiennie i nie może być przekazany osobom trzecim. Bilet bez pieczątki biura, daty wystawienia i podpisu wystawiającego jest nieważny. Klient może wykupić bilet w jedną stronę lub od razu w obie korzystając ze zniżki. Data powrotu może być określona od razu lub ustalona telefonicznie, nie później jednak niż 3 dni przed wyjazdem. Bilet open jest ważny 6 miesięcy od daty wykupienia. Datowanie biletu open za pośrednictwem agenta nie może nastąpić później, niż na 7 dni przed planowanym wyjazdem.

 

ZMIANY NA BILECIE, REZYGNACJE I ZWROT KOSZTÓW

Za zmiany na bilecie pobierana będzie stała opłata rezerwacyjna w wysokości:

- zmiana daty w dniu wyjazdu traktowana jest jak rezygnacja z biletu

- zmiana daty wyjazdu 1 dzien przed datą wyjazdu - opłata 100 PLN

- zmiana daty wyjazdu od 2 do 3 dni przed datą wyjazdu - opłata 50 PLN
- zmiana daty wyjazdu od 4 do 7 dni przed datą wyjazdu - opłata 20 PLN
- zmiana daty wyjazdu powyżej 7 dni – bezpłatnie

 

W przypadku rezygnacji z wyjazdu zwrotów kosztów biletu dokonuje biuro, w którym bilet został zakupiony. Potrącenia:

- zwrot biletu w dniu wyjazdu - potrącenie  100%

- zwrot biletu 1 dzień przed datą wyjazdu - potrącenie  40%

- zwrot biletu od 2 do 3 dni przed datą wyjazdu   - potrącenie  20%

- zwrot biletu  na 4 i więcej dni przed datą wyjazdu - potrącenie  10%

 

W przypadku biletu w obie strony kwota zwracana równa się różnicy pomiędzy całkowitą ceną biletu a ceną biletu jednostronnego obniżonej o wyżej wymienione potracenia.

 

ZNIŻKI

Są stosowane dla dzieci i młodzieży, mogą wynosić od 10% do 45% ceny biletu.

Przewidziano również indywidualne zniżki dla stałych klientów oraz sezonowe promocje.

 

BAGAŻE

Każdy pasażer z opłaconym biletem ma prawo do bezpłatnego przewozu 1 sztuki bagażu o wadze do 30 kg i o wymiarach nie większych niż 80 x 60 x 40 cm oraz niewielkiego bagażu podręcznego. Obsługa autokaru może przyjąć do przewozu dodatkowy bagaż za opłatą. Ponieważ odpowiedzialność przewoźnika za przewożony bagaż jest ograniczona pasażerowie proszeni są o nie przewożenie wartościowych rzeczy w głównym bagażu. W przypadku utraty bagażu z winy przewoźnika, maksymalna wysokość odszkodowania dotycząca opłaconego bagażu (wszystkich sztuk łącznie opatrzonych banderolą bagażową) nie może przekroczyć wartości biletu. Bagaż o większej wysokiej powinien być przez Pasażera ubezpieczony na jego koszt. Przedmioty pozostawione w autobusie przez nieuwagę Pasażera nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością przewoźnika.

 

REKLAMACJE

Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej mogą być zgłaszane w okresie do jednego miesiąca od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest opisanie zaistniałych okoliczności, wnoszone zastrzeżenia, ewentualnie doznane szkody i związane z tym roszczenia, itp., i należy je kierować listownie na adres firmy: 38-400 Krosno, ul. Piłsudskiego 78, osobiście lub za pośrednictwem agenta, u którego zakupiono bilet.

Reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż. Reklamacji nie można składać w przypadku, gdy bagaż przy przyjmowaniu do luku bagażowego nie był oznakowany banderolą przewoźnika

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy:

- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (j.t. Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.),

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.).

 

 

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU NA  LINII  KRAJOWEJ  W FIRMIE „MIŚ”

 

PRZEWOŹNIK

Przewoźnik podejmuje się dołożyć wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy. Godziny wyjazdu i przyjazdu wykazane w rozkładach jazdy mogą ulec zmianie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym itp.), ani wynikające z nich dalsze, bliżej nieokreślone skutki.

Przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego środka transportu w przypadku przerwania jazdy na skutek awarii autobusu i niemożności kontynuowania jazdy.

W razie konieczności Przewoźnik może zmieniać kolejnych wykonawców usługi przewozu, dokonać zmiany autobusu oraz może, w sytuacjach wyjątkowych, zmienić lub pominąć miejsca zatrzymania uwidocznione w bilecie lub rozkładach jazdy.

Obsługa autobusu ma prawo usunąć osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwym, odurzenia narkotycznego lub utrudniające wykonywanie przewozu bez zwrotu kosztów biletu.

W autobusie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów (dotyczy to również toalety) i picia napojów alkoholowych. Przewożenie zwierząt jest zabronione z wyjątkiem psów przewodników.

 

PASAŻER

Pasażer jest obowiązany do posiadania ważnego biletu bądź rezerwacji miejsca. Ma obowiązek stawić się na przystanku 10 minut przed planowanym odjazdem autobusu. Pasażer jest odpowiedzialny za umieszczenie swojego bagażu i zajęcie miejsca we właściwym autobusie. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone w miejscach określonych w rozkładzie jazdy oraz wskazanych przez kierowcę autobusu.

Dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. W wieku od 12 do 16 lat dzieci mogą podróżować samodzielnie, muszą jednak posiadać dokument "Upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej", podpisany przez rodzica bądź opiekuna prawnego. Podróżny ma obowiązek przestrzegania zaleceń obsługi autobusu.

Wykupienie biletu przez podróżnego jest jednoznaczne z akceptacją warunków przewozu.

 

REZERWACJE

Rezerwacji miejsc dokonuje się w siedzibie firmy lub u wyznaczonych przedstawicieli. Istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej z podaniem imienia i nazwiska, daty wyjazdu, miejsca wyjazdu i numeru telefonu.

 

BILETY

Klient może wykupić bilet w biurze firmy lub za pośrednictwem systemu on-line, dostępnego na naszej stronie internetowej oraz u wyznaczonych przedstawicieli najwcześniej na jeden miesiąc przed wyjazdem. Przejazd może być opłacony również bezpośrednio u kierowcy w autobusie. Pasażer może wykupić bilet w jedną stronę lub od razu w obie korzystając ze zniżki. Odległość dla biletów dwustronnych (wyjazd – powrót) nie może być dłuższa niż 3 miesiące.

 

ZMIANY NA BILECIE, REZYGNACJE I ZWROT KOSZTÓW

Zmiany na bilecie:

- zmiana daty powyżej 24 godzin przed datą wyjazdu - bezpłatnie

- zmiana daty 24-4 godzin przed datą wyjazdu - 2,00 zł

- zmiana daty 4-0 godzin przed datą wyjazdu - 3,00 zł


W przypadku rezygnacji z wyjazdu zwrotów kosztów biletu dokonuje biuro, w którym bilet został zakupiony. Potrącenia:

0-1 godz przed odjazdem - 100 % potrącenia
1-2 godz przed odjazdem - 50 % potrącenia
2-3 godz przed odjazdem - 30 % potrącenia
3-4 godz przed odjazdem - 20 % potrącenia
4-~ godz przed odjazdem - 10 % potrącenia

 

W przypadku biletu w obie strony kwota zwracana równa się różnicy pomiędzy całkowitą ceną biletu a ceną biletu jednostronnego obniżonej o wyżej wymienione potracenia. Bilety promocyjne zakupione on-line nie podlegają zmianom chyba, że aktualna promocja stanowi inaczej. Zwrot biletów promocyjnych odbywa się na wyżej wymienionych zasadach.

 

GODZINY ODJAZDU I PRZERWY

Pasażerowie proszenie są o zgłoszenie się do wyjazdu najpóźniej 10 minut przed przewidzianym odjazdem autobusu. Kierowca nie ma obowiązku przedłużenia przerwy ze względu na spóźnienia pasażerów.

 

ZNIŻKI

Są stosowane przy zakupie biletu on-line w obydwie strony. Honorujemy zniżki ustawowe (wyłącznie przy płatności u kierowcy). Przewidziano również indywidualne zniżki dla stałych klientów oraz sezonowe promocje.

 

BAGAŻE

Każdy pasażer z opłaconym biletem ma prawo do bezpłatnego przewozu 1 sztuki bagażu o wadze do 30 kg i o wymiarach nie większych niż 80 x 60 x 40 cm oraz niewielkiego bagażu podręcznego. Obsługa autobusu może przyjąć do przewozu dodatkowy bagaż za opłatą. Ponieważ odpowiedzialność przewoźnika za przewożony bagaż jest ograniczona pasażerowie proszeni są o nie przewożenie wartościowych rzeczy w głównym bagażu. W przypadku utraty bagażu z winy przewoźnika, maksymalna wysokość odszkodowania dotycząca opłaconego bagażu (wszystkich sztuk łącznie) nie może przekroczyć wartości biletu. Bagaż o wysokiej wartości powinien być przez Pasażera ubezpieczony na jego koszt. Przedmioty pozostawione w autobusie przez nieuwagę Pasażera nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.

 

REKLAMACJE

Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej mogą być zgłaszane w okresie do jednego miesiąca od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest opisanie zaistniałych okoliczności, wnoszone zastrzeżenia, ewentualnie doznane szkody i związane z tym roszczenia, itp., i należy je kierować listownie na adres firmy: 38-400 Krosno, ul. Piłsudskiego 78, osobiście lub za pośrednictwem agenta, u którego zakupiono bilet.

Reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy:

- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (j.t. Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.),

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.).