REGULAMIN PŁATNOŚCI
Regulamin określa zasady płatności w firmie MIŚ:

 

1. Brak

2. Formy płatności za zamówione towary/usługi
 
Zapłaty za zamówione towary/usługi można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:
 
2.1. gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy,
2.2. za pobraniem, czyli osobiście, gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Firmy Kurierskiej.
2.3. przelewem bankowym za pomocą konta w bankowości elektronicznej swojego banku na wskazany przez Sprzedawcę numer konta w procesie realizacji,
2.4. płatność online za pomocą karty płatniczej:
 
Po wygenerowaniu linku do płatności
W tym celu należy skontaktować się z biurem MIŚ pod numerem telefonu 13 43 270 46, podać swoje imię, nazwisko oraz adres email. Na podany adres email zostanie wysłany link z zaszyfrowanymi danymi do transakcji, aby dokonać płatności wystarczy kliknąć w link i wybrać preferowaną formę płatności.
Klient, który wybierze tę formę płatności otrzymuje - na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail - specjalnie wygenerowany link, który przekierowuje go na zabezpieczoną stronę internetową centrum rozliczeniowego eCard, na której dokonuje bezpiecznej transakcji wprowadzając dane karty płatniczej oraz autoryzując transakcję. Wszelkie dane karty płatniczej dostępne są jedynie dla centrum rozliczeniowego eCard i nie są przekazywane do biura MIŚ. Po pozytywnej autoryzacji i przekazaniu stosownego komunikatu do systemu biura MIŚ przez centrum rozliczeniowe eCard – Klient otrzyma potwierdzenia dokonania rezerwacji oraz akceptacje płatności.
 
2.4.1. Karty płatnicze:
 - Visa
 - Visa Electron
 - MasterCard
 - Maestro
 - MasterCard Electronic
 
2.4.2. W celu przeprowadzenia poprawnej autoryzacji karty płatniczej Klienta, niezbędne jest podanie następujących danych:
 
a) imię i nazwisko posiadacza karty,
b) rodzaj karty płatniczej
c) numer karty płatniczej,
d) data ważności karty płatniczej (miesiąc, rok),
e) kod CVV2/CVC2 (3 ostatnie cyfry znajdujące się na odwrocie karty na pasku do podpisu).
 
2.4.3. Karta musi mieć funkcjonalność płatności w internecie, na rachunku karty muszą być wystarczające środki, a karta nie może być zastrzeżona lub nieważna.
2.4.4. Pozytywna autoryzacja karty płatniczej jest równoznaczna z blokadą środków na rachunku posiadacza karty.
 
2.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione w punkcie 2, na podstawie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem.
 
 
3. Dostawa towaru
 
3.1. Dostawa towaru dostarczanego Kupującemu na terenie Polski następuje:
 
3.1.1.pocztą kurierską UPS po dokonaniu przedpłaty lub za pobraniem na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu,
3.1.2. poprzez osobisty odbiór przez Kupującego lub osobę przez niego upoważnioną w siedzibie Sprzedawcy.
 
3.2. Obowiązujący cennik kosztów dostawy pocztą kurierską UPS na terenie Polski:
przesyłka „standard”  – 12,20 zł. (dostawa do 2 dni roboczych)
przesyłka „saver” - 17,08 zł. (dostawa 1 dzień roboczy)
Niezależnie od tego Kupującemu podczas składania zamówienia każdorazowo zostaje przedstawiony dokładny koszt  dostarczenia  wybranych towarów na wskazany przez niego adres.
 
3.3. W przypadku dostawy towaru dostarczanego  pocztą kurierską za pobraniem lub pocztą kurierską - z odroczonym terminem płatności (kredyt kupiecki) dokonanie dostawy w rozumieniu art. 19a ustawy o VAT następuje z chwilą przekazania towaru profesjonalnemu przewoźnikowi.
 
3.4. Przesyłki o wartości przekraczającej 1000,00 zł. są dostarczane na koszt Sprzedającego.
 
3.5.  W przypadku zamówienia z dostawą poza granicami Polski, Kupujący po otrzymaniu potwierdzenia wraz z informacją o całkowitej wartości zamówienia, łącznie z kosztami dostawy, ale bez uwzględnienia kosztów ewentualnych, dodatkowych opłat celnych,  może dokonać wyboru jednego z dwóch sposobów płatności:
 
3.5.1. płatność przelewem bankowym bezpośrednio na konto Sprzedawcy.
3.5.2. płatność elektroniczna przelewem bankowym lub kartą płatniczą przy użyciu płatności online obsługiwanych przez firmę eCard S.A.
Po wygenerowaniu linku do płatności
W tym celu należy skontaktować się z biurem MIŚ pod numerem telefonu 13 43 270 46, podać swoje imię, nazwisko oraz adres email. Na podany adres email zostanie wysłany link z zaszyfrowanymi danymi do transakcji, aby dokonać płatności wystarczy kliknąć w link i wybrać preferowaną formę płatności.
Po otrzymaniu płatności lub informacji o prawidłowym jej wykonaniu za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych firmy eCard S.A., Sprzedawca dostarcza przedmiot zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany przez Kupującego adres.
 
3.6. Odbierający towar - Kupujący lub osoba przez niego upoważniona,  zobowiązany jest do sprawdzenia stanu opakowania towaru oraz stanu  zewnętrznego towaru, z zachowaniem szczególnej staranności.
 
 
4. Reklamacje i Zwroty
 
4.1. Reklamacje dotyczące wad zakupionych towarów należy zgłosić Sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 dni licząc od dnia odebrania przesyłki.
 
4.2. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanych towarów.
 
4.3. W razie niezajęcia przez Sprzedawcę stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Kupującego reklamacji w terminie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamowanego towaru przez Sprzedawcę, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sprzedawcę za zasadną.
 
 
5. Dodatkowe uprawnienia przysługujące konsumentom
 
5.1. Wyłącznie Kupujący będący konsumentem (zwany dalej „Konsumentem”) w rozumieniu art. 22 k.c. ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru przesyłki, fakt ten musi poprzeć pisemnym oświadczeniem, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.). Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub dołączyć do paczki ze zwracanym towarem.
 
5.2. Zwrot zakupionego towaru na skutek odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust 1 powyżej możliwy jest tylko w sytuacji, gdy zakupiony towar wraz oryginalnym opakowanie znajduje się w stanie nienaruszonym.
 
5.3. Kwota uiszczona za zakupiony towar zostanie zwrócona Konsumentowi w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu towaru przez Sprzedawcę. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Konsumenta.
 
 
6. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
 
6.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze zmiany)  zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności handlowej i realizacji Państwa zamówień w naszym serwisie.
 
6.2. Sprzedawca zapewnia, iż dane osobowe Kupujących przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych Sprzedawcy.
 
6.3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 
6.4. Sprzedawca nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Kupujących i zakupach dokonanych przez Kupujących.
 
 
7. Postanowienia końcowe
 
7.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 r.
 
7.2. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22z 2000 r. poz. 271) i Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176).
 
7.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie Sklepu. Zamówienia złożone przez Kupującego są zawsze realizowane zgodnie z postanowieniami regulaminu obowiązującymi w momencie zawarcia umowy sprzedaży. Zmieniony regulamin zaczyna obowiązywać w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, ale nie krótszym niż 7 dni od daty jego publikacji na stronie internetowej www.MIŚ.pl.