§ 1. Przepisy ogólne

1. Regulamin niniejszy określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i bagażu w przewozach regularnych na liniach obsługiwanych przez Przewoźnika.
2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
a. Przewoźnik – Firmę PrzewozowoHandlowoUsługową Ewa Wielgos z siedzibą przy ul. Popiełuszki 78C, 38400 Krosno.
b. Obsługa pojazdu – kierowca autobusu.
c. Bilet – dokument potwierdzający zawarcie umowy przewozu (jednorazowy/miesięczny).
d. Cennik opłat – wykaz obowiązujących u Przewoźnika opłat związanych z przewozem, znajdujący się w pojazdach.
e. Pasażer – osoba fizyczna przewożona na podstawie ważnego Biletu zakupionego u Przewoźnika.

§ 2. Przewoźnik

1. Przewoźnik poprzez obsługę pojazdu i personel firmy zapewnia Pasażerom: informacje dotyczące czasu odjazdu z przystanków, trasy i kierunku jazdy, wysokości opłat za przejazd, sprzedaż biletów jednorazowych i miesięcznych
2. Przewoźnik odpowiada za szkody, jakie poniósł Pasażer w związku z realizacją przewozów na zasadach określonych w przepisach Prawa przewozowego i Kodeksu cywilnego.
3. Przewoźnik nie odpowiada za odwołanie lub/i opóźnienie kursów z przyczyn od niego niezależnych, takich, jak np. szczególne warunki atmosferyczne, blokady dróg, korki drogowe spowodowane wypadkami lub robotami drogowymi, zły stan zdrowia Pasażera i inne przypadki losowe.
4. Obsługa pojazdu ma prawo:
a. odmówić przyjęcia do przewozu Pasażera będącego pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, agresywnego lub w inny sposób zagrażającego bezpieczeństwu lub porządkowi w pojeździe, a także Pasażera nieposiadającego lub odmawiającego zakupu biletu,
b. wezwać Policję celem interwencji lub zjechać z trasy przejazdu do najbliższego komisariatu Policji.

§ 3. Pasażer

1. Pasażer, który posiada ważny bilet ma prawo do przejazdu w zakresie na jaki opiewa bilet oraz do przewiezienia ze sobą bezpłatnie bagażu podręcznego.
2. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy, Pasażerowi przysługuje prawo kontynuowania podróży na podstawie posiadanego biletu następnym pojazdem tej samej linii lub innej linii przebiegającej tą samą trasą albo pojazdem zastępczym podstawionym przez Przewoźnika.
3. Wsiadanie do autobusu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach określonych w rozkładzie jazdy i po całkowitym zatrzymaniu się pojazdu.
4. Pasażer korzystający w autobusie z miejsca stojącego obowiązany jest trzymać się uchwytów przy siedzeniach oraz górnych poręczy do tego przeznaczonych.
5. Zabrania się Pasażerom:
a. otwierania drzwi autobusu w czasie jazdy, wychylania się z pojazdu i opierania o drzwi podczas jazdy,
b. zajmowania miejsc w pobliżu kierowcy w sposób ograniczający widoczność lub w inny w sposób utrudnianie kierowcy prowadzenie autobusu,
c. zanieczyszczenia lub zaśmiecania pojazdu oraz niszczenia jego urządzeń i wyposażenia,
d. spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu,
e. prowadzenia jakichkolwiek form akwizycji oraz zbiórek pieniędzy,
f. zakłócanie w inny sposób spokoju i porządku w autobusie.
6. Pasażer, który spowodował niewykonanie lub opóźnienie kursu, może zostać obciążony kosztami z tym związanymi.
7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane: jazdą pasażera bez trzymania się przeznaczonych do tego uchwytów i poręczy, konsumpcją artykułów spożywczych podczas jazdy, przebywaniem w autobusie na łyżworolkach lub wrotkach, przebywaniem na stopniach podczas jazdy, wychylaniem się z pojazdu i opieraniem o drzwi podczas jazdy.

§ 4. Przewóz bagażu

1. Pasażerowie mogą przewozić bagaż podręczny, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczania go w pojeździe, że nie utrudnia przejścia i nie przeszkadza innym Pasażerom oraz nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa jazdy.
2. Bagaż inny niż podręczny przewożony jest w luku bagażowym za dodatkową opłatą zgodną z Cennikiem.
3. Obsługa pojazdu może odmówić przyjęcia bagażu do przewozu, jeżeli zawiera rzeczy wyłączone z przewozu przez obowiązujące przepisy lub rzeczy, które mogą być zagrożeniem dla przewozu.
4. Nadzór nad przewożonym bagażem podręcznym sprawuje Pasażer, do którego bagaż należy.
5. Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że Pasażer zamierza przewozić bagaż w sposób niezgodny z wyżej wymienionymi warunkami obsługa pojazdu może odmówić przewozu takiej osoby.

§ 5. Opłaty za przejazd

1. Umowę przewozu zawiera się poprzez zakupienie biletu.
2. Bezpośrednio po wejściu do autobusu Pasażer zobowiązany jest nabyć bilet u kierowcy i zachować go do czasu zakończenia przewozu.
3. Przewoźnik prowadzi sprzedaż biletów jednorazowych i miesięcznych (normalnych i ulgowych) za pośrednictwem obsługi pojazdu lub w wyznaczonych punktach sprzedaży.
4. Wysokość opłaty za przejazd oraz zakres ulg i zwolnień z opłat określa Cennik
5. Bilet miesięczny ulgowy jest ważny wyłącznie z dokumentem uprawniającym do ulgi. Pasażer z biletem miesięcznym przed wejściem do autobusu winien okazać go kierowcy.
6. W przypadku zagubienia biletu miesięcznego istnieje możliwość wyrobienia duplikatu. Cennik może przewidywać dodatkowe opłaty z tego tytułu.
7. Prawo do nabywania biletów miesięcznych ulgowych posiadają osoby uprawnione do ulg ustawowych.
8. Nieważny jest bilet zniszczony w stopniu uniemożliwiającym odczytanie podstawowych danych na nim zawartych oraz zawierający jakiekolwiek poprawki lub adnotacje Pasażera.

§ 6. Kontrola i opłaty dodatkowe

1. Osobami uprawnionymi do kontroli biletów są: obsługa pojazdu i osoby upoważnione przez Przewoźnika.
2. Pasażer obowiązany jest do uiszczenia należności przewozowych oraz opłaty dodatkowej w wysokości określonej Cenniku, jeżeli:
a. nie posiada ważnego biletu na przejazd,
b. nie jest w stanie udokumentować uprawnień do przejazdu ulgowego,
c. naruszył przepisy porządkowe Regulaminu.
3. W przypadku odmowy uiszczenia opłaty dodatkowej, obsługa pojazdu lub kontroler ma prawo zażądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamości, zaś w razie niemożności ustalenia tożsamości Pasażera zwrócić się do Policji o podjęcie stosownych czynności.

§ 7. Reklamacje

1. Reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy składać w formie pisemnej na adres siedziby Przewoźnika lub za pośrednictwem obsługi pojazdu.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres zamieszkania reklamującego, opis i uzasadnienie reklamacji, datę i podpis.
3. Do reklamacji należy dołączyć bilet lub inne dokumenty związane z wnoszoną reklamacją.

§ 8. Postanowienia końcowe

Regulamin zostaje udostępniony do wglądu Pasażerom poprzez zamieszczenie go w autobusach Przewoźnika i na stronie www.miskrosno.pl

Krosno, dnia 07.06.2016 r.